ترجمه مقاله

مشاوره

mošāvere

۱. با هم مشورت کردن؛ کنکاش کردن.
۲. رایزنی.

رایزنی، شور، مشورت، مشاورت

کنشکاش، رایزن

ترجمه مقاله