ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاهده کردن

۱. دیدن، نگریستن، تماشا کردن
۲. رویت کردن

تماشا کردن، درنگریستن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ