ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشاجره

mošājere

باهم نزاع کردن؛ با یکدیگر خصومت ورزیدن.

۱. اختلاف، بگومگو، جدال، جدل، جنگ، دعوا، ستیز، ستیزه، ستیزگری، کشمکش، نزاع
۲. ستیزیدن، نزاع کردن ≠ مصالحه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ