ترجمه مقاله

مشئوم

maš'um

نامبارک؛ بدیمن؛ بدشگون.

بدیمن، نامیمون، نامبارک، بدشگون، ناخجسته، شوم، نحس، میشوم، منحوس ≠ مبارک، خوشیمن، مبارک، همایون

ترجمه مقاله