ترجمه مقاله

مسیح وار

masihvār

مانند حضرت عیسی.

ترجمه مقاله