ترجمه مقاله

مسلم

mosallam

۱. قبول‌شده؛ پذیرفته.
۲. آسان: مفت و مسلّم.
۳. [قدیمی] حقیقی.
۴. [قدیمی] سزاوار؛ شایسته.
۵. [قدیمی] ممکن.
۶. [قدیمی] سالم.

۱. ثابت، حتمی، قطعی، محرز، محقق، مسجل، واضح، یقین
۲. ممکن، امکانپذیر
۳. حقیقی، واقعی، راستین

گردن نهاده، بیگمان، روشن

ترجمه مقاله