ترجمه مقاله

مسعود

mas'ud

سعادتمند؛ نیک‌بخت.

۱. خوشبخت، سعادتمند، نیکبخت
۲. مبارک، خجسته، میمون، همایون ≠ نامیمون، نامبارک

ترجمه مقاله