ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسطح کردن

صاف کردن، هموار کردن، تخت کردن ≠ ناهموار کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ