ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسخره

masxare

۱. [عامیانه] تمسخر؛ استهزا.
۲. (اسم، صفت) کسی که مورد ریشخند واقع می‌شود.
۳. (اسم) [قدیمی] کسی که کارهای خنده‌دار می‌کند.

۱. استهزا، تمسخر، ریشخند، زمترا، سخریه، فسوس، لودگی، مزاح
۲. خندهدار، شوخی، طنز
۳. هجا، هجو، هزل
۴. دلقک، شوخ، لوده، مزاح، مقلد
۵. مضحکه، ملعبه

خنده دار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ