ترجمه مقاله

مسخر

mosaxxar

۱. تسخیرشده؛ تصرف شده.
۲. رام و مطیع.

۱. تسخیر، تصرف، فتح
۲. رام، مطیع

ترجمه مقاله