ترجمه مقاله

مستوجب

mosto[w]jeb

۱. مستلزم؛ ایجاب‌کننده.
۲. سزاوار.

درخور، زیبنده، سزاوار، شایسته، لایق، مستحق

ترجمه مقاله