ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستنکر

mostankar

کاری که زشت و ناروا تلقی شده.

۱. مکروه
۲. زشت، قبیح، ناپسند ≠ مستحن
۳. ناخوشآیند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ