ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستملک

mostamlak

جایی که کسی آن را ملک خود قرار داده باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ