ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مستقیماً

۱. بلاواسطه، بیواسطه، راساً
۲. سرراست ≠ باواسطه

یکراست، آشکارا

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما