ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستصفی

mostasfā

پاکیزه و تصفیه‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ