ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستشرق

mostašreq

کسی که آشنا و دانا به اوضاع و احوال ملل مشرق زمین است؛ خاورشناس.

خاورشناس، شرقشناس، مشرقشناس ≠ مستغرب

خاورشناس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ