ترجمه مقاله

مستشار

mostašār

۱. (سیاسی) [منسوخ] رایزن.
۲. [قدیمی] کسی که با او مشورت می‌کنند؛ طرف مشورت.

۱. رایزن، مشاور، مشیر
۲. کارشناس (خارجی)

ترجمه مقاله