ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستدل

mostadel[l]

طلب دلیل‌کننده؛ آن‌که دلیل می‌خواهد.

مبرهن، محکم، منطقی، مدلل ≠ نامستدل، غیرمستدل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ