ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستخلص

mostaxlas

خلاص‌شده؛ رهاشده؛ آزادشده.

۱. خلاصشده، رهاشده، آزادشده، نجاتیافته، نجاتدادهشده ≠ گرفتار
۲. آزاد، رها، ول ≠ اسیر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ