ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستجاب

mostajāb

برآورده‌شده؛ اجابت‌شده؛ به‌اجابت‌رسیده؛ قبول‌شده.

اجابتشده، برآورده، پذیرفته، مقبول، پذیرفتهشده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ