ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مستثنا

mostasnā

چیزی که از حکم عمومی خارج و برکنار شده باشد؛ استثناشده؛ بیرون‌کرده‌شده.

۱. استثنا، جدا
۲. استثناءشده
۳. خارج از شمول حکم
۴. مشخص، ممتاز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ