ترجمه مقاله

مستاصل شدن

۱. درمانده شدن، ناتوان گشتن، بیچاره کردن
۲. بدبخت شدن، پریشان گشتن
۳. نابود شدن

ترجمه مقاله