ترجمه مقاله

مسبوق

masbuq

۱. [مقابلِ سابق] آن‌که یا آنچه برآن سبقت گرفته‌اند؛ پیشی‌گرفته‌شده.
۲. آگاه؛ مطلع.
۳. دارای سابقه.

۱. آینده، بعدازاین ≠ سابق
۲. آشنا، آگاه، مخبر، مقدم، وارد، واقف

ترجمه مقاله