ترجمه مقاله

مسالمت

mosālemat

۱. آشتی کردن.
۲. بی‌گزندی.
۳. خوش‌رفتاری.
۴. صلح‌طلبی.

آرامش، آشتی، آشتیخواهی، آشتیطلبی، خوشرفتاری، سازش، سازگاری، سلامتجویی، صلحجویی، صلحطلبی، ملایمت

ترجمه مقاله