ترجمه مقاله

مسافرت

mosāferat

از شهری به شهر دیگر رفتن؛ سفر کردن.

جهانگردی، سفر، سیاحت، سیر ≠ حضر

رهسپار

ترجمه مقاله