ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مساحت کردن

اندازه گرفتن، مساحی کردن، مساحت گرفتن، اندازهگیری کردن، مساحتگیری کردن، پیمودن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ