ترجمه مقاله

مساحت

masāhat

۱. (ریاضی) سطحی که میان مجموعه‌ای از خطوط یا مرزها قرار دارد.
۲. اندازۀ سطح.
۳. [قدیمی] دانش اندازه گرفتن زمین.

۱. سطح
۲. اندازهگیری، پیمایش

ترجمه مقاله