ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسئولیت

mas'uliy[y]at

۱. عهده‌دار وظایف، اعمال، و افعال شدن.
۲. سرپرستی.

۱. تکلیف، کار، نقش، وظیفه
۲. تعهد، رسالت
۳. ماموریت

پاسخدهی، پاسخگویی، سرپرست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ