ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزین کردن

۱. تزئین کردن، زینت دادن، مزین ساختن
۲. آراستن، آرایش دادن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ