ترجمه مقاله

مزین

mozayyen

زینت‌دهنده؛ آراینده؛ آرایشگر.

۱. آراسته، پرداخته، مرتب ≠ ناآراسته
۲. تزیینشده، متحلی، برآموده ≠ نامتحلی
۳. نگارین

آراسته

ترجمه مقاله