ترجمه مقاله

مزور

mozavvar

۱. ساختگی؛ دروغی.
۲. (اسم) غذای مخصوص بیمار؛ مزوّره.

تزویرگر، حقهباز، دورو، ریاکار، فریبنده، محیل، مکار، منافق ≠ بیریا، مخلص

ترجمه مقاله