ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزه کردن

۱. چشیدن
۲. تجربه کردن، آزمودن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ