ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزه داشتن

۱. لذتبخشبودن
۲. خوشمزه بودن، طعم داشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ