ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزه دادن

۱. طعمداشتن، خوشطعم بودن
۲. لذتبخش بودن، لذت دادن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ