ترجمه مقاله

مزه

maz[z]e

۱. کیفیتی که از چشیدن یا نوشیدن چیزی احساس شود مثل شوری، تلخی، و شیرینی؛ طعم.
۲. [مجاز] خوراک مختصری که با شراب می‌خورند.
۳. [قدیمی، مجاز] بهره؛ نصیب.
⟨ مزه‌ دادن (داشتن): (مصدر لازم) [عامیانه، مجاز] خوشایند بودن.

۱. طعم
۲. چاشنی
۳. لذت
۴. ذائقه
۵. لوس
۶. گزک، نقل
۷. لطیفه، شوخی، جوک

ترجمه مقاله