ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزرعه

mazra'e

جای کشت‌وزرع؛ کشتزار.

پالیز، فالیز، کشتزار، کشتگاه، مزرع

کشتزار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ