ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزد دادن

پاداش دادن، اجرت دادن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ