ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مزد

mozd

۱. آنچه در برابر کاری گرفته شود؛ اجرت.
۲. پاداش.

۱. اجر، اجرت، بهره، پاداش، پاداشن، ثواب
۲. حقالعمل، حقالقدم، دسترنج، کرایه
۳. کارمزد، کمیسیون
۴. جزا، عوض، مکافات
۵. نصیب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ