ترجمه مقاله

مزایده

mozāyede

چیزی را در معرض فروش گذاردن چنان‌که هر کسی به قیمت گران‌تر بخرد به او فروخته شود.

حراج ≠ مناقصه

هم افزای

ترجمه مقاله