ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مریض

mariz

بیمار؛ ناخوش.

آهمند، بستری، بیمار، دردمند، رنجور، علیل، کسل، ناتوان، ناخوش، ناسالم ≠ تندرست، سالم

بیمار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ