ترجمه مقاله

مرمر

marmar

نوع سنگ آهکی سخت که در مجسمه‌سازی و نماسازی ساختمان به‌کار می‌رود.

رخام

ترجمه مقاله