ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرمت

mare(a)mmat

۱. تعمیر کردن؛ اصلاح کردن بنا یا چیز دیگر.
۲. [قدیمی، مجاز] بهبود بخشیدن.

۱. ترمیم، تعمیر
۲. احیا، اصلاح، بازسازی
۳. اصلاح کردن، تعمیر کردن
۴. آشتی، صلح

بازساز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ