ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرقومه

marqume

۱. نوشته.
۲. نامه.

خط، دستخط، عریضه، کاغذ، مراسله، مکتوب، منشور، نامه، نوشته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ