ترجمه مقاله

مرقوم

marqum

۱. نوشته‌شده.
۲. خط‌دار.

مکتوب، نامه، نبشته، مرقومه، نوشته، نوشتهشده ≠ مسموع

ترجمه مقاله