ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرفق

marfaq

کاری یا چیزی که از آن سود و بهره‌ ببرند.

آرنج، بازو، ساعد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ