ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرعی

mar'i[y]

آنچه در نظر گرفته شود و مراعات شود؛ مراعات‌شده.

۱. رعایت، مراعات
۲. رعایتشده، مراعاتشده
۳. ملحوظ، منظور، لحاظ، رعایت
۴. رعایت کردن، لحاظ کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ