ترجمه مقاله

مرس

mors

۱. علائم الفبایی که از نقطه و خط تشکیل شده است و برای فرستادن خبر به کار می‌رود.
۲. دستگاه تلگراف الکترومغناطیسی که با کمک این نوع الفبا اخبار را به نقاط دیگر می‌فرستد.

ترجمه مقاله