ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مردی

mardi

۱. مرد بودن؛ رجولیت.
۲. آراسته بودن به صفات پسندیدۀ انسانی؛ مردانگی؛ جوانمردی.
۳. [قدیمی، مجاز] شجاعت؛ دلیری.
۴. (اسم) [قدیمی، مجاز] توانایی جنسی.

۱. رجولیت
۲. جوانمردی، فتوت، مروت، مردانگی
۳. ایستادگی، پایداری
۴. دلیری، دلاوری، شجاعت، شهامت

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ