ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مردانگی

mardānegi

۱. مرد بودن.
۲. [مجاز] جوانمردی.
۳. [قدیمی، مجاز] شجاعت.

جرات، جربزه، جوانمردی، دلیری، رادی، رشادت، شجاعت، غیرت، شهامت، فتوت، مروت، نجدت، مردی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ