ترجمه مقاله

مرحوم

marhum

۱. [مجاز] مرده؛ درگذشته.
۲. [قدیمی] آمرزیده‌شده.
۳. [قدیمی] مورد مهربانی‌قرارگرفته.

۱. مغفور، آمرزیده، بخشوده
۲. شادروان
۳. فقید، متوفا، مرده ≠ ملعون

آمرزیده، شادروان، زنده یاد

ترجمه مقاله